PHAST – En modell för pedagogik

 

Mål för lärande

För samtliga utbildningar byggs kursplaner för att tydliggöra mål och metodik. För varje kunskapsblock finns en bestämd önskvärd inlärningsnivå.

phast

PHAST-modellen

Val av utbildningsmetodik gör vi utifrån aktuell utbildnings karaktär.

I de allra flesta fall använder vi den modell som vi själva tagit fram utifrån lång erfarenhet och beprövade kunskaper. Vi har valt att kalla den PHAST. PHAST-modellen står för PHASE-Training vilket innebär att du bygger utbildningen med fokus på olika faser.

 

PHAST följer en kunskapsprocess med tre faser enligt bilden nedan. Denna modell har genom beprövad erfarenhet visat sig vara framgångsrik på utbildningar som bygger på praktiska moment och som genomsyras av ett behov av att förstå momentens praktiska funktion. Målsättningen med att bygga kompetens i dessa tre steg är att inlärningen sker genom successiv förståelse. Omfattningen på de olika faserna varierar med nivån på utbildningen. En grundutbildning har tyngdpunkt på fas 1-2 och en fördjupningsutbildning har tyngdpunkt på fas 2- 3. En repetitionsutbildning har generellt fokus på den högre fasen, exempelvis vid repetition för en grundutbildning ligger tyngdpunkt på fas 2 och på en fördjupningsutbildning på fas 3.

Fas 1 – Kunskapsblock

I denna fas ligger teoretiska kunskapsblock som anses viktiga för måluppuppfyllelse av utbildningen. Exempel kan vara byggande av lägesbild.

 

Fas 2 – Praktisk tillämpning/Kompetensträning

Kunskapsblocken övas isolerat upprepade tillfällen utifrån olika perspektiv för att bygga praktisk kunskap kring kunskapsmomentet. Exempelvis kan vara att deltagarna utifrån begreppet lägesbild får skapa sig en lägesbild utifrån olika scenarion samt bedöma behov av ytterligare information för att möjliggöra ett bra beslutsunderlag. Övningarna följs av feedback och reflektion.

 

Fas 3 – Kontextträning

I utbildningens avslutande fas vävs flera kunskapsblock samman till en helhet och övas tillsammans. Övningarna följs av feedback och reflektion.

 

Utbildningsformer

Inom PHAST finns följande utbildningsformer:

  • Grundutbildning
  • Repetitionsutbildning
  • Fördjupningsutbildning
  • Kompetensworkshops
  • Krisledningsövningar (grund, repetition, fördjupning, kompetensträning)

 

Syften, mål och utvärdering

Syfte, mål och utvärdering utformas enligt PHAST och byggs utifrån önskvärd nivå på utbildningen. Inom PHAST ligger en utvärderingsmodell för deltagare, utbildare och arrangörer. Att följa en enhetlig modell för all utvärdering medför att det blir enklare att sammanställa resultatet.

 

 

Alla våra utbildningar inom krishantering följer MSB:s riktlinjer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar