Gemensamma grunder – Implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar innehåller sätt att tänka och sätt att arbeta på som ska öka förmågan att hantera samhällsstörningar. De ska ge vägledning till aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar.

Nordic Preparedness AB är utbildade utbildare i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Vi kan hjälpa er i implementeringen av grunderna. Vi kan stötta er i att integrera den nya terminologin i era befintliga planer och utbildning inom grundernas olika områden.

Utbildningsmaterialet är uppdelat i åtta moduler

Varje modul, om du väljer att följa det föreslagna upplägget, motsvarar en halv dags utbildning inklusive pauser. Basmodulerna passar en bred målgrupp och innehåller kunskapsmål som alla personer som arbetar inom samhällsskydd och beredskap bör uppnå innan man går vidare till övriga moduler. Dessa innehåller fördjupningsdelar samt utbildning för vissa funktioner. Utbildningsmaterialet ger förslag på upplägg motsvarande en halvdag per ämnesområde, men det går också bra att justera diskussionsfrågor, lägga till egna delar etc. Aktörer på alla nivåer, inkl. konsulter, kan använda sig av detta material för att skräddarsy en utbildning utifrån de behov och tidsmässiga ramar som finns.

Basmodulerna

Modul 1 – Den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar

Modulen innehåller kunskaper om hur det svenska samhället är uppbyggt. Utbildningen bygger på att du har kunskap om vilka uppgifter och ansvarsförhållanden som råder inom din egen organisation/myndighet i förhållande till samhällsskydd och beredskap.

Tid
3,5 timmar

Innehåll
• Samhällets krisberedskap
• Centrala termers innebörd
• Regelverk

Modul 2 – Aktörer och deras roller och ansvar samt regelverk

Utbildningen bygger på att du har kunskap om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar. Modul 2 ger kunskaper om hur helhetssyn och perspektivförståelse kan bidra till att aktörer ser till helheten och använder samhällets samlade resurser effektivt.

Tid
3,5 timmar

Innehåll
• Aktörers ansvar och roller vid samhällsstörningar
• Perspektivförståelse
• Helhetssyn

Modul 3 – Aktörsgemensamma former

Utbildningen ger kunskap om aktörsgemensamma former för inriktning och samordning. Dessa kan tillämpas av alla aktörer på alla samhällsnivåer och har betydelse för att underlätta kontakter och samordna åtgärder och ger förutsättningar för att effektivt använda samhällets resurser. Utbildningen bygger på att du har kunskap om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar.

Tid
3,5 timmar

Innehåll
• Arbetssätt
• Roller
• Värdskap och koordinering

Modul 4 – Kriskommunikation

Modul 4 är en utbildning om betydelsen av samordnade och aktörsgemensamma budskap som verktyg i hanteringen av samhällsstörningar, och kommer även att ge dig kunskap inom den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar.

Tid
3,5 timmar

Innehåll
• Samordnade budskap
• Arbetssätt för lägesbild
• Regelverk för informationsdelning med allmänhet och media.

Fördjupningsmoduler

Modul 5 – Att stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion

Utbildningen riktar sig till aktörer som bedöms kunna ha rollen värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och stödet till denna (ISF-stöd). Utbildningen bygger på att du har kunskaper om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar, aktörers roller och ansvar samt aktörsgemensamma former för inriktning och samordning och betydelsen av kriskommunikation.

Tid
3,5 timmar

Innehåll
• Att stå värd för en ISF
• Förhållningssätt

Modul 6 – Stöd till inriktnings- och samordningsfunktion

Modulen passar dig som ska delta i ett stöd till inriktnings- och samordningsfunktion. Utbildningen bygger på att du har kunskaper om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar, aktörers roller och ansvar samt aktörsgemensamma former för inriktning och samordning och betydelsen av kriskommunikation.

Tid 
3,5 timmar

Innehåll
• Aktörsgemensamma former
• Helhetsmetoden
• underlag till stöd för inriktnings- och samordningsarbete

 

Moduler för funktioner/roller

Modul 7 – Informationsdelning och lägesbild

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper om informationsdelningens roll vid samhällsstörningar. Utbildningen ger också kunskaper kring lägesbilders syfte och innehåll, samt om processen att skapa och analysera samlade lägesbilder. Utbildningen bygger på att du har kunskaper om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar, aktörers roller och ansvar samt aktörsgemensamma former för inriktning och samordning och betydelsen av kriskommunikation.

Tid
3,5 timmar

Innehåll
• Informationsdelning
• Lägesbild
• Lägesanalys

 

Modul 8 – Rollen som inriktnings- och samordningskontakt

Utbildningen ger kunskaper om vad rollen som inriktnings- och samordningskontakt (ISK) innebär. Utbildningen bygger på att du har kunskaper om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar, aktörers roller och ansvar samt aktörsgemensamma former för inriktning och samordning och betydelsen av kriskommunikation. Du bör även ha kunskap om vilka ansvarsförhållanden som råder inom din egen organisation kopplat till beredskap.

Tid
3,5 timmar

Innehåll
• Inriktning och samordningskontakt
• Medvetet beslutsfattande
• Tid, proaktivitet och samtidighet

För samtliga av modulerna krävs en lokal med whiteboard samt möjlighet till powerpoint-presentation.

Mer information om utbildningsmodulerna hittar du på

MSB:s hemsida!